สมัครงาน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ recruit@bangkoklife.com
ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

อัตรา
ชื่อตำแหน่ง
สถานทีปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
1
เจ้าหน้าที่ Fax Claim
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
พิจารณาและอนุมัติสินไหมสุขภาพผ่านแฟกซ์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

1
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ตรวจสอบและประเมินการควบคุมหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่ผ่านการเรียนวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

1
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
สนับสนุนการกำกับดูแล และให้คำปรึกษาทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบขององค์กรและสนับสนุนการดำเนินงานงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขาบัญชี

1
Data Analyst
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ/การตลาด
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ

1
Digital Strategic Planner
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
พัฒนากลยุทธ์ วิเคราะห์ และวางแผนงานด้าน Digital, Social
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ

1
เจ้าหน้าที่พัฒนางานขายออนไลน์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
พัฒนาเครื่องมือและระบบสนับสนุนการขายออนไลน์ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายช่องทางออนไลน์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด

1
เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดทำเครื่องมือสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาสถิติ การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

1
เจ้าหน้าที่การตลาดประกันกลุ่ม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
แนะนำ เสนอขาย ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มแก่ลูกค้า
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมทั้งหมด รวมถึงอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขายช่องทางสถาบันการเงิน (Financial Service)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วางแผนการทำงานและการส่งเสริมการขายร่วมกับธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการประสานงาน ให้คำปรึกษา และให้บริการแก่สาขาธนาคาร
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนการขายช่องทางสถาบันการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผลรายงานการขาย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขาย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท การประชุมนักวิเคราะห์ ชี้แจงข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักข่าว
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี /โท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การลงทุนใน REIT / วิเคราะห์การลงทุนในการตราสารหนี้ /วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้, จัดทำรายการผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ

5
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบงาน ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถเขียนโปรแกรม/ พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript

3. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API

1
เจ้าหน้าที่สาขาเพชรบุรี
สาขาเพชรบุรี
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงาน จัดทำบัญชี ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายสาขา และให้บริการลูกค้า/ที่มาติดต่องานที่สำนักงานสาขา
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่สาขาตรัง
สาขาตรัง
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงาน จัดทำบัญชี ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายสาขา และให้บริการลูกค้า/ที่มาติดต่องานที่สำนักงานสาขา
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่สาขาเชียงราย
สาขาเชียงราย
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงาน จัดทำบัญชี ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายสาขา และให้บริการลูกค้า/ที่มาติดต่องานที่สำนักงานสาขา
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทุกสาขา

 

1
Business Analyst (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางแผน ควบคุมโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานด้านการทดสอบระบบงาน และปรับปรุงเพื่อให้พร้อมใช้งาน รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ วิธีการทดสอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
สำนักงานใหญ่ - RCA
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานสินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์เครดิตลูกค้าสินเชื่อเบื้องต้น จัดทำรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

1
เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อ (ส่วนส่งเสริมการขาย)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ออกแบบเวที บูธ สื่อสิ่งพิมพ์ และถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

1
เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ (ส่วนส่งเสริมการขาย)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ติดต่อประสานงานด้านการจัดกิจกรรม Event รูปแบบต่างๆ รวมถึงคิดและนำเสนอรูปแบบงานกิจกรรม
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

1
เจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนงาน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานเอกสาร/งานธุรการภายในส่วนงาน
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

​​

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
 8. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สวัสดิการอื่น ๆ
 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ