สมัครงาน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ recruit@bangkoklife.com
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

อัตรา
ชื่อตำแหน่ง
สถานทีปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
1
เจ้าหน้าที่ดิจิทัลอินโนเวชั่น
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในงานด้านสนับสนุนกลยุทธ์องค์กรโดยใช้หลัก design thinking และนวัตกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3
เจ้าหน้าที่ Fax Claim
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
พิจารณาและอนุมัติสินไหมสุขภาพผ่านแฟกซ์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

1
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพิจารณารับประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์

3
Call Center
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ให้บริการข้อมูล แก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ติดต่อทางโทรศัพท์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีทุกสาขา

3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การลงทุนใน REIT / วิเคราะห์การลงทุนในการตราสารหนี้ /วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้, จัดทำรายการผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ

1
ผู้บริหารส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการการจัดประชุมนักวิเคราะห์และสื่อสารผลการดำเนินงานทางการเงินและธุรกิจให้กับนักลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม และจัดทำข้อมูลบริษัท
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ / การเงินการธนาคาร / เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท การประชุมนักวิเคราะห์ ชี้แจงข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักข่าว
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี /โท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2
เจ้าหน้าที่พัฒนาแผนงานและกลยุทธ์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดทำแผนงาน งบประมาณ ศึกษาข้อมูลบริษัท และข้อมูลอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา MBA เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ตรวจสอบและประเมินการควบคุมหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่ผ่านการเรียนวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

1
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้เป็นไปตามกรอบบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

1
Data Analyst
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ/การตลาด
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ

1
เจ้าหน้าที่พัฒนางานขายออนไลน์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
พัฒนาเครื่องมือและระบบสนับสนุนการขายออนไลน์ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายช่องทางออนไลน์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด

3
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมทั้งหมด รวมถึงอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบงาน ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถเขียนโปรแกรม/ พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript

3. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API

1
เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานด้านการทดสอบระบบงาน และปรับปรุงเพื่อให้พร้อมใช้งาน รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ วิธีการทดสอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าทิ่วิศกรข้อมูล
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ออกแบบ และจัดทำโครงสร้าง Data Warehouse เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงสารสนเทศ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อ (ส่วนส่งเสริมการขาย)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ออกแบบเวที บูธ สื่อสิ่งพิมพ์ และถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

1
เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ (ส่วนส่งเสริมการขาย)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ติดต่อประสานงานด้านการจัดกิจกรรม Event รูปแบบต่างๆ รวมถึงคิดและนำเสนอรูปแบบงานกิจกรรม
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดทำแผนงานการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และมีเดียของบริษัท
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนการขายช่องทางสถาบันการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผลรายงานการขาย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขาย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2
เจ้าหน้าที่การเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการรับชำระเบี้ยประกันภัย ออกหลักฐานการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ อายุไม่เกิน 35 ปี

1
เจ้าหน้าที่ Admin ประจำส่วนงาน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานเอกสาร/งานธุรการภายในส่วนงาน
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

​​

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
 8. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สวัสดิการอื่น ๆ
 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ