กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม อุ่นใจปีใหม่พลัส (ไมโครอินชัวรันส์)

บริษัทขอมอบความคุ้มครองนี้โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้เอาประกันภัยช่องทางสามัญไม่รวมแบบ บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) หรือช่องทางออนไลน์ ที่สมัครทำประกันและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 และสามารถออกกรมธรรม์ได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
  2. อายุรับประกันภัย 20 - 70 ปี
  3. เริ่มให้ความคุ้มครอง ณ วันเดียวกับวันเริ่มมีผลคุ้มครองของกรมธรรม์สัญญาหลักช่องทางสามัญ หรือช่องทางออนไลน์ เป็นระยะเวลา 30 วัน และสิ้นสุดความคุ้มครอง เวลา 16.30 น.
  4. สงวนสิทธิ์ในการมอบความคุ้มครอง 1 สิทธิ์ ต่อ ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน กรณีผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน หรือถูกบริษัทบอกล้างสัญญาจะถือว่าผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติที่จะรับความคุ้มครองนี้
  5. ผู้รับประโยชน์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ช่องทางสามัญ หรือช่องทางออนไลน์
  6. บริษัทจะออกหนังสือการรับรองการประกันภัยในรูปแบบ SMS ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
BLA Microinsurance

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ