สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส

แผนคุ้มครองสุขภาพที่พร้อมดูแลคุณตลอด 365 วัน คุ้มครองสูง ครอบคลุม คุ้มค่า หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอย่างมีความสุข

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะมีสักกี่คนที่พร้อมดูแลคุณทุกวัน

 • เลือกรับประโยชน์ และความคุ้มครองสูงสุดปีละ 1,000,000 บาท - 5,000,000 บาท (ตามแผนที่เลือก)
 • ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง สูงสุดครั้งละ 600,000 บาท - 3,000,000 บาท (ตามแผนที่เลือกรวมตลอดอายุสัญญา และไม่เกินผลประโยชน์ต่อปีที่กำหนด)
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สำหรับล้างไต การทำเคมี และรังสีบำบัด
 • เลือกรับเงินชดเชย กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จากสวัสดิการและความคุ้มครองอื่น
 1. รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)
 2. เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 3. ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ทั้งนี้สามารถซื้อความคุ้มครองได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่สูงสุดถึง 79 ปี
 4. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ หรือกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่ได้
 5. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัท
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ผลประโยชน์ ผลประโยชน์สูงสุด (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
- ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทั่วไป
(ไม่รวมโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และอุบัติเหตุร้ายแรง)
500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
- ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดสมอง 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000
- ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากอุบัติเหตุร้ายแรง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
ประจำต่อวัน

- ค่าห้องผู้ป่วยปกติต่อวัน (สูงสุด 365 วัน)
- ค่าห้องผู้ป่วยหนักต่อวัน (สูงสุด 30 วัน)
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้อง
ผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพัก
รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2,000
4,000
4,000
8,000
6,000
12,000
8,000
16,000
10,000
20,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป จ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้เมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อ 1
ข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 จะต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัว
ครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
จากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง หรือ ผลประโยชน์สูงสุด
ต่อการพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรง แล้วแต่กรณี
1.3 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
1,200 2,400 3,600 4,800 6,000
1.5 ค่ายากลับบ้าน
(ตามความจำเป็นทางการแพทย์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งแรกครั้งหนึ่ง)
2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
2. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก
2.1 ค่าล้างไตเคมีบำบัดและค่ารังสีบำบัด
(ต่อปีกรมธรรม์)
60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
2.2 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน
72 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
2.3 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอกภายหลัง
การออกจากโรงพยาบาล ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน

(สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,500 2,500 3,500 4,500 5,500
3. เงินชดเชยรายได้ กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตามข้อ 1. กับบริษัท
เงินชดเชยรายได้ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเข้าพัก
รักษาตัวครั้งได้ครั้งหนึ่ง)
1,500 2,500 3,500 4,500 5,500

หมายเหตุ

 • จำนวนเงินที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีตามที่ระบุไว้
 • โรคมะเร็ง หมายถึงโรคมะเร็งระยะลุกลาม และโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง
 • โรคหัวใจ หมายถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัว ใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ และโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัด โรคหลอดเลือดแดงคาโรติด และหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ
 • อุบัติเหตุร้ายแรง หมายถึงอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะตั้งแต่มือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างหรือสายตาหนึ่งข้างขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิง
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม สิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 2. สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณี สัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  - ริดสีดวงทวาร
  - ไส้เลื่อนทุกชนิด
  - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  - นิ่วทุกชนิด
  - เส้นเลือดขอดที่ขา
  - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 4. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่ง บาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 5. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 6. โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 8. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
  หมายเหตุ • โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองทั้งหมดในกรมธรรม์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ