สัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์

สุขภาพดี…ชีวิตดี

ชีวิตดี... เริ่มต้นได้ด้วยการมีสุขภาพกายและใจที่ดี กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้าง ดูแลให้คุณอุ่นใจในทุกช่วงเวลา ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมและบริการด้านสุขภาพอย่างเหนือระดับและครบครัน เพื่อให้คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยวความสุขในทุกก้าวของชีวิต

เพราะการดูแลรักษาสุขภาพให้ดี…คือต้นทุนชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

Prestige health
คุ้มครองค่ารักษา สูงสุดถึงอายุ 99 ปี
คุ้มครองค่ารักษา สูงสุดถึงอายุ 99 ปี
ผลประโยชน์สูงสุด 100 ล้านบาท
ผลประโยชน์สูงสุด 100 ล้านบาท
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุด 25,000 บาทต่อวัน
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุด 25,000 บาทต่อวัน
ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม กายภาพบำบัด และการแพทย์ทางเลือก
ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม กายภาพบำบัด และการแพทย์ทางเลือก
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แบบจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แบบจ่ายตามจริง(1)
ยกเว้นเบี้ยประกันภัยเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ยกเว้นเบี้ยประกันภัยเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง(2)
 • อายุที่รับประกันภัย ตั้งแต่ 11 - 80 ปีี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถซื้อความคุ้มครองต่อเนื่องได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตที่ประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ แนบอยู่ หรือคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 • ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

(ความคุ้มครองข้างต้นกรณีเลือก ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100 ล้านบาท อาณาเขตความคุ้มครองทั่วโลก)

(1) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง โดยผลประโยชน์เพิ่มเติมข้อ 9. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางกรณีผู้ป่วยนอกต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 360 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) ผลประโยชน์นี้ยังรวมไปถึง ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเอ็กซ์เรย์ อัลตร้าซาวด์ และค่ายาตามคำสั่งแพทย์เพื่อใช้ในการรักษา ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก
(2) กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 1 ใน 3 โรค (โรคมะเร็งระยะลุกลาม, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน) บริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของ โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ (ถ้ามี) เท่านั้น ให้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจำกัดสำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียว และ 1 ครั้งตลอดอายุสัญญาของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้น คือ เบี้ยประกันภัยงวดแรก (ตามงวดชำระเดิม) ที่ครบกำหนดชำระในปีกรมธรรม์ถัดจากปีกรมธรรม์ที่บริษัทพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลประโยชน์นี้ และจะยกเว้นเบี้ยตามจำนวนงวดเดิมจนครบ 1 ปี

 

กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

หน่วย: บาท

ผลประโยชน์ ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย/ ทวีปเอเชีย*/ ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอก/ ทั่วโลก
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 10 ล้านบาท 30 ล้านบาท 50 ล้านบาท 80 ล้านบาท 100 ล้านบาท
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 8,000 ต่อวัน 10,000 ต่อวัน 12,000 ต่อวัน 15,000 ต่อวัน 25,000 ต่อวัน
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในหมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 365 วัน จ่ายตามจริง
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน จ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริง (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้)
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (1 ครั้งต่อวัน ภายใน 60 วัน หลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน) ไม่คุ้มครอง เมื่อรวมกับผลประโยชน์เพิ่มเติมข้อ 10. การขยายผลประโยชน์ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ต้องไม่เกิน
5,000 10,000 50,000
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านนทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
ความรับผิดส่วนแรก ไม่มี
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
3. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาด้วยการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และอรรถบำบัด (ขยายหมวดย่อยที่ 2.2) สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อโรค จ่ายตามจริง
4. เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือการป่วยเท่านั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม ต่อตลอดชีวิตของผู้เอาประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ 50,000 80,000 100,000 200,000 400,000
5. ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำจากแพทย์ หลังจากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 60 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
6. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอก สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง
7. ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
8. ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง
9. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 360 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) ไม่คุ้มครอง(1) 15,000 30,000 จ่ายตามจริง
10. การขยายผลประโยชน์ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ขยายหมวดที่ 8) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
 • ค่ากายภาพบำบัด (1 ครั้งต่อวัน ภายใน 60 วัน หลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
 • การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก
ไม่คุ้มครอง เมื่อรวมกับผลประโยชน์ในหมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ต้องไม่เกิน
5,000 10,000 50,000
11. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 2,000 ต่อวัน
12. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย สำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (จำกัดสำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียวและ 1 ครั้งตลอดอายุสัญญาของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้) ยกเว้นเบี้ยประกันภัย 1 ปี
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปีมาตรฐาน สำหรับเพศชายและเพศหญิง อายุ 30 ปี เลือกอาณาเขตความคุ้มครองประเทศไทย 18,611 19,818 33,237 38,817 90,176

รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 -13 และผลประโยชน์เพิ่มเติม ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
(1) เพรสทีจ เฮลธ์ แผนความคุ้มครอง 10 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท สามารถซื้อกับบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*หมายเหตุ : • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น และสามารถเลือกอาณาเขตความคุ้มครองได้ 1 แห่ง โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละอาณาเขตความคุ้มครอง • ทวีปเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนาม และไทย

กดเพื่อแสดงตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

ความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมอย่างเหนือระดับ

เพรสทีจ เฮลธ์

ความคุ้มครองสุขภาพที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

แนะนำการเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับคุณ

คุณผู้หญิง อายุ 30 ปี มีสุขภาพดี ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ต้องการรับความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยที่เบี้ยประกันภัยไม่สูงมาก

 • เลือกซื้อประกันสุขภาพเพรสทีจ เฮลธ์ แผน 10 ล้านบาท ควบคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD สบายใจ เพรสทีจ* แผน 1500
เพรสทีจ เฮลธ์
 • เลือกซื้อประกันสุขภาพเพรสทีจ เฮลธ์ แผน 30 ล้านบาท ควบคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD สบายใจ เพรสทีจ* แผน 2000
เพรสทีจ เฮลธ์

*บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ)

ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปีมาตรฐาน เพศหญิง อายุ 30 ปี

หน่วย: บาท

แผนความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัย สุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ เพิ่มความคุ้มครอง OPD สบายใจ เพรสทีจ เบี้ยประกันภัย OPD สบายใจ เพรสทีจ เบี้ยประกันภัยรวม
10 ล้านบาท 18,611 แผน 1500 5,700 24,311
30 ล้านบาท 19,818 แผน 2000 7,600 27,418

(1) สำหรับความคุ้มครองแผน 50 ล้านบาทขึ้นไป
(2) ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์แต่ละหมวดความคุ้มครอง
(3) ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
(4) กรณีเลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ผลประโยชน์ตามบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) แผน 1500 (สูงสุด ครั้งละ 1,500 บาท วันละ 1 ครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย)
(5) กรณีเลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ผลประโยชน์ตามบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษา พยาบาลผู้ป่วยนอก แบบแพ็กเกจ (โอพีดี สบายใจ เพรสทีจ) แผน 2000 (สูงสุด ครั้งละ 2,000 บาท วันละ 1 ครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย)

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับ

 • การป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 • การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

สัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 4. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง
 5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ที่ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 6. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

หมายเหตุ

 1. ประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ ประกอบด้วย สัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ)
 2. เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 4. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 6. เบี้ยประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ สามารถปรับได้จากปัจจัย ซึ่งได้แก่‹ อายุ ชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล และค่าใช้จ่‹ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้
 7. เบี้ยประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ สามารภนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ