สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์

​​
สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์​​​
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ
เพรสทีจ
เฮลธ์
(พิเศษ)
บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย / ทวีปเอเชีย / ทั่วโลก
ยกเว้นสหรัฐอเมริกา / ทั่วโลก
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 10 ล้าน 30 ล้าน 50 ล้าน 80 ล้าน 100 ล้าน
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์สูงสุด (บาท)
1. ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 8,000 10,000 12,000 15,000 25,000
1.1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) วันละ
1.1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในข้อ 1.1.1 แล้วไม่เกิน 365 วัน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.2 ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.3 ค่าเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์เทียม ผลประโยชน์สูงสุดตลอดชีวิตไม่เกิน 50,000 80,000 100,000 200,000 400,000
1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
1.6 ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล
1.7 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
1.8 ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อโรค)
1.9 ค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ (สูงสุด 1 ครั้งตลอดชีวิต)
1.10 ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อปีกรมธรรม์)
1.11 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอก (ภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล)
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
2.1 ค่าธรรมเนียมรถพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.2 ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
2.3 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง ขณะเป็นผู้ป่วยนอก
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
3.1 ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึงค่าวินิจฉัย และค่ายา (ไม่เกินวันละ 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 360 ครั้งต่อปี) ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน - 15,000 15,000 30,000 จ่ายตามจริง
3.2 ค่ากายภาพบำบัด (ภายใน 60 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล) - 5,000 5,000 10,000 50,000
3.3 การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก ผลประโยชน์ข้อ 3.2 และ 3.3 รวมกันสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ไม่เกิน
3.4 ค่ารักษาโรคมะเร็งรวมถึงเคมีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และรังสีบำบัด จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
3.5 ค่าล้างไต
3.6 ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง เช่น การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ในพื้นที่ความคุ้มครอง ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์

หมายเหตุ

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ หรือ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) อย่างใดอย่างหนึ่ง และได้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น และสามารถเลือกความคุ้มครองได้ 1 พื้นที่ โดยเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ความคุ้มครอง
 • ทวีปเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนาม และไทย
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่
  โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อน วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่
  - ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  - สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ได้แก่
  - การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือ วันต่ออายุ กรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
  - การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • ริดสีดวงทวาร
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • นิ่วทุกชนิด
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือ การควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ