รู้จักเรา

การจัดการองค์กร

​​
 1. ดร. ศิริ การเจริญดี

  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
  ประธานกรรมการลงทุน /
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 2. คุณชัย โสภณพนิช

  กรรมการ / กรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน /
  ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริหาร

 3. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย

  ประธานกรรมการตรวจสอบ /
  กรรมการอิสระ

 1. คุณคมคาย ธูสรานนท์

  ประธานกรรมการบริหาร /
  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
  กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณประพันธ์ อัศวอารี

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 3. คุณวราวรรณ เวชชสัสถ์

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 1. คุณโชน โสภณพนิช

  รองประธานกรรมการบริหาร /
  กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณสาวิตรี รมยะรูป

  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน

 1. คุณประไพวรรณ ลิมทรง

  กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 2. คุณชลลดา โสภณพนิช

  กรรมการ / กรรมการลงทุน /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณเวทิศ อัศวมังคละ

  กรรมการ

 1. คุณคาซุยูกิ ไซโกะ

  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 2. คุณโคจิ อิชิบะ

  กรรมการ

 3. คุณยูอิชิ ฮอนด้า

  กรรมการ / กรรมการบริหาร /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง /
  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะที่ปรึกษา
 1. คุณเดชา ตุลานันท์

  ที่ปรึกษา

 2. คุณปานศักดิ์ พฤกษากิจ

  ที่ปรึกษา

คณะผู้บริหาร
 1. ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
  กรรมการ / กรรมการบริหาร /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

  รองผู้จัดการใหญ่
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน /
  เลขานุการบริษัท / กรรมการลงทุน /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คุณชลลดา โสภณพนิช

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน /
  กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. อนุชา ภิงคารวัฒน์

  คุณอนุชา ภิงคารวัฒน์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน /
  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 2. คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณอรนุช สำราญฤทธิ์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. คุณอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  สายการขายช่องทางสถาบันการเงิน /
  รักษาการผู้บริหารส่วนกลยุทธ์ธุรกิจยูนิตลิงก์

 2. คุณศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์

  ผู้อำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 3. คุณลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์

  ผู้อำนวยการอาวุโส สายธุรกิจและช่องทางอื่น /
  รักษาการผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางอื่น

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ