เกนเฟิสต์ โพรเทคชั่น

จุดเด่นบริการ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี (ยกเว้นอุบัติเหตุ)

รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา

ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

เงื่อนไข

  • สมัครได้ตั้งแต่ แรกเกิด - 65 ปี
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 50,000,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
แรกเกิด - 40 90
41 - 50 93
51 - 60 96
61 - 65 99

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ