ประกันชีวิต

แบบประกันสำหรับผู้ที่มองหาหลักประกันอนาคตที่มั่นคงให้ครอบครัว และเป็นอีกทางเลือกในการออมเงินที่คุ้มค่า มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน และรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี*

  1. เกนเฟิสต์ 245

  2. เกนเฟิสต์ 245 พลัส

  3. เกนเฟิสต์ 255

  4. เกนเฟิสต์ 500

  5. โฮลไลฟ์เฟิสต์ 175

  6. ประกันสุขภาพเฮลธ์เฟิสต์

  7. บัวหลวงห่วงครอบครัว

  8. บัวหลวงห่วงลูกหลาน

  9. โฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน