hero

ดาวน์โหลดฟอร์มต่าง ๆ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

เอกสารแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัย

เอกสารแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

เอกสารแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัย (สำหรับชาวต่างชาติ)

หนังสือแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลรายปี

ขอเปลี่ยนแปลง

คำขอต่ออายุกรมธรรม์

คำขอใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ และสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์

สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ โครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan

หนังสือให้ความยินยอมในการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์

แบบฟอร์มขอหักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระเบี้ยประกันภัย

แบบฟอร์มโอนสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์

หนังสือแสดงความจำนงขอถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์

เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

แบบอ้างสิทธิ ก.

แบบอ้างสิทธิ ข.

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

แบบฟอร์ม OPD (Illness & Accident)(Health 1st)

แบบฟอร์มการเรียกร้องกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ขอรับเงินค่าชดเชยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven

ส่วนที่1 หนังสือเรียกร้องค่าชดเชยการรักษาพยาบาลผ่าน รพ. (Admission Form A) (สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)

ส่วนที่2 Discharge Summary Physician (สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)

แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน สำหรับผู้รับผลประโยชน์

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ