เจาะลึกประกันชีวิตแบบมีเงินปันผล

​จะดีไหม...ถ้ามีทางเลือกใหม่ในการสร้างเงินออมของคุณให้เพิ่มพูนขึ้น แต่ก็ยังมั่นคงได้ในเวลาเดียวกัน มารู้จักกับ ‘ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล’ ให้มากขึ้นกันเถอะ!
 
ประกันชีวิตแบบมีเงินปันผล หรือเรียกย่อ ๆ ว่า Par (Participating Life Insurance) คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และจำนวนเงินผลประโยชน์เพิ่มเติมดังกล่าวไม่รองรับจำนวนการจ่ายที่แน่นอน ซึ่งหมายความรวมถึงเงินปันผล ดังนั้น ประกันชีวิตแบบมีเงินปันผล จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิต โดยการันตีได้ว่าเงินต้นไม่หาย พร้อมรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำและโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติมจากการลงทุน
 

ทราบหรือไม่ว่า แบบประกันแบบมีเงินปันผลทำงานอย่างไร?

​เมื่อลูกค้าสมัครทำประกันชนิดมีเงินปันผล บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายของแบบประกันไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของพอร์ตการลงทุนเฉพาะสำหรับแบบมีเงินปันผล ซึ่งในแต่ละปี บริษัทจะประกาศอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนของพอร์ตการลงทุนแบบมีเงินปันผลให้ผู้ถือกรมธรรม์แบบมีเงินปันผลทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 
สำหรับเงินปันผลที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละปี จะคำนวณจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของพอร์ตการลงทุนแบบมีเงินปันผลที่ประกาศใช้ในปีนั้น หักต้นทุนของแบบประกัน จากนั้นจึงจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัยที่อัตราร้อยละ 80 โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินปันผลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละแบบประกัน
 

นโยบาย กลยุทธ์การลงทุน และสัดส่วนการลงทุน

นโยบายการลงทุน

เนื่องจากบริษัท มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อภาระผูกพันในระยะยาวที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ ดังนั้นนโยบายการลงทุนจึงยึดหลักความมั่นคงทางการเงินเป็นสำคัญ โดยการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นการรักษาสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมค่า ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของพอร์ทการลงทุน และอีกร้อยละ 20 จะลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นหุ้นสามัญ และ REIT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่
  1. การกำหนดแผนงานลงทุน บริษัทกำหนดแผนงานลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้ อย่างไรก็ดีในแต่ละช่วงเวลาบริษัทจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และปัจจัยเฉพาะของสินทรัพย์แต่ละประเภท  ทั้งนี้  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนจะสร้างอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่คาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  2. การคัดเลือกสินทรัพย์ และการกระจายการลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเข้มงวด    โดยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินผลกระทบต่อทิศทางของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เช่น ตราสารหนี้ภาคเอกชน หุ้นสามัญ และ REIT จะวิเคราะห์ทั้ง Top down analysis และ Bottom up analysis เพื่อให้มั่นใจว่าหลักทรัพย์ที่จะลงทุนนั้นมีปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว รวมถึงการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
  3. การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทมีระบบการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สัดส่วนและรายละเอียดการลงทุน

 หมายเหตุ
  • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คำนวณจากผลรวมของดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และกำไร/ขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุน หารด้วยสินทรัพย์ลงทุนเฉลี่ยของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในรอบปี
  • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนี้มิใช่อัตราเดียวกับเงินปันผลสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยตามวันครบรอบปีกรมธรรม์ หรือเมื่อครบกำหนดสัญญา แล้วแต่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลจะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย
  • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันอัตราผลตอบแทนในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจทำประกัน ทั้งนี้  เงินปันผลเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย และขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี ​

วิธีการรับเงินปันผลสำหรับแบบที่ได้รับเงินปันผลรายปี

​กรุงเทพประกันชีวิตมีประกันแบบมีเงินปันผลที่สามารถเลือกได้หลากหลายตามความต้องการ ทั้งแบบระยะสั้นที่ได้รับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา และแบบประกันระยะยาว ที่ได้รับเงินปันผลรายปี (ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2) โดยสามารถดูรายละเอียดแบบประกันที่น่าสนใจได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ