สมัครงาน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ recruit@bangkoklife.com
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

อัตรา
ชื่อตำแหน่ง
สถานทีปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
1
ผู้บริหารฝ่ายบริหารมูลค่าลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์สำหรับลูกค้า & ผู้มุ่งหวังเพื่อโอกาสในการขายและการมีส่วนร่วม+วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการตลาด และกลยุทธ์ทางธุรกิจ+จัดการวางแผนแคมเปญ ECM การวางแผนแคมเปญการสร้างโอกาสในการขาย การตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเดินทางของลูกค้าทั้งหมด เป้าหมายที่ครอบคลุม และการตรวจสอบงบประมาณ
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท สาขาธุรกิจ การตลาด MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในด้านการวางแผนกลยุทธ์ ข้อมูล และการพัฒนาธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความคิดเชิงบวก
 • เข้าใจสคริปต์ของเว็บไซต์ เช่น XML, Javascript, JSON
 • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล ได้แก่ Google 360, Google Analytics, Google Tag Manager และ Adobe Marketing Suite
1
ผู้บริหารส่วนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบวางแผนงานพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงหลักสูตร จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยสั้น และระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนาสายอาชีพ ตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน และกลยุทธ์ของบริษัท+วางแผนดำเนินการและบริหารงานด้านการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานทั้งองค์กร+ บริหารงานพัฒนาระบบ HRD System, ระบบ e-learning, โครงการ Employee Engagement รวมถึงวางแผนโครงการและบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล , จิตวิทยา , สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรมาไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมพนักงานภายในองค์กร
1
ผู้บริหารส่วนบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ออกแบบข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้มุ่งหวัง กลยุทธ์การรวบรวมข้อมูล กลยุทธ์การล้างข้อมูล การควบคุมคุณภาพข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า+รวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์ม CDP เพื่อออกแบบการแบ่งส่วนลูกค้า / การจัดกลุ่ม / การจำแนกตามโอกาสในการขายและการดูแล เช่น ช่วงเวลาสั้นๆ ไลฟ์สไตล์ ช่วงชีวิต การเพิ่มยอดขาย/ การรักษาลูกค้า+ วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการตลาด และกลยุทธ์ทางธุรกิจ+พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจำลองและความถูกต้องของข้อมูล+ออกแบบรายงานการติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพและการประเมินแคมเปญ
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท สาขา Data science, Mathematics, Statistics, Engineering, MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-7 ปีในการจัดการข้อมูล การทำเหมืองข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือการสร้างแบบจำลองข้อมูล
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น SQL Server, Oracle และ SAP
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการรายงานและการแสดงข้อมูล เช่น Business Objects, PowerBi และ Tableau
 • มีความเข้าใจสคริปต์ของเว็บไซต์ เช่น XML, Javascript, JSON
 • มีความเข้าใจเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล ได้แก่ Google 360, Google Analytics, Google Tag Manager และ Adobe Marketing Suite
1
ผู้บริหารส่วนสรรหาและบริหารความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
พัฒนา วางแผน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของกลยุทธ์ทางการตลาด (กลยุทธ์การสร้างโอกาสในการขายและการดูแลลูกค้าเป้าหมาย)+สร้างสรรค์และบริหารจัดการ Digital Agency / สื่อเพื่อสร้างโอกาสในการขาย รวมถึง Google Ad Campaigns (SEM), Facebook Ad, GDN, YouTube, Remarketing ฯลฯ+การทำเว็บซ์ให้มีประสิทธิภาพขึ้นหน้าแรกๆ (SEO)+บริหารจัดการ Agency (Digital agency, Creative agency, Media agency) อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนของของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คุณภาพของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และบริหารจัดการต้นทุนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้อยู่ภายใต้งบประมาณ+พัฒนาและดูแลแคมเปญการสร้างโอกาสในการขายแบบ end-to-end เพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุ ROI และวัตถุประสงค์ของแคมเปญ+ตรวจสอบและบริหารจัดการ Google Analytics เพื่อติดตามและวัดผลแคมเปญการตลาดทั้งหมด
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีในการสร้างกลยุทธ์การตลาดหลายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการตลาดแบบพันธมิตร, PPC, SEO, โซเชียลมีเดีย และช่องทางดิจิทัลอื่นๆ
 • มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเรียกใช้แคมเปญการตลาดเชิงประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมประกันภัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดออนไลน์ เช่น Facebook Ads Manager, Google Ads, Google Tag Manager และ Google Analytics
1
ผู้บริหารส่วนช่องทางขายออนไลน์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานการตลาดช่องทางขายออนไลน์ การกำหนดกลยุทธ์และแผนงานการตลาดช่องทางขายออนไลน์ การพัฒนาสินค้า การพัฒนาหน้าร้าน เครื่องมือและระบบสนับสนุนการขายออนไลน์ การสร้างและบริหารจัดการแคมเปญการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการปรับปรุงงานช่องทางขายออนไลน์
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี/โท การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
1
ผู้บริหารส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานประเมิน ติดตาม ควบคุม และจัดทำแผนการดำเนินการมาตรการ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็น ในการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายด้านปฏิบัติการ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภัยนอก และการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่รวมถึง การติดตามความเสี่ยงใหม่ ๆ และ ประกาศกฎหมายใหม่ สนับสนุนงานบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจภายในองค์กร
คุณสมบัติ:

ปริญญาโท สาขาบริหารความเสี่ยง/ สถิติ/ บัญชี

1
เจ้าหน้าที่การตลาดแคมเปญ (ผู้จัดการอาวุโส)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
สร้างสรรค์ ออกแบบ และดำเนินการแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการที่นำเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในการเติบโตและรักษาลูกค้าของบริษัทด้วยผลลัพธ์ที่วัดได้ชัดเจน+การออกแบบแคมเปญใหม่ มีการกำหนดเป้าหมาย ส่วนแบ่งการตลาด ออกแบบแพลตฟอร์ม/ Touchpoints และ end to end สำหรับแคมเปญทั้งหมด+บริหารจัดการแคมเปญโดยรวมตลอดทั้งปี และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละแคมเปญเปิดตัวตามเวลาที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาดดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี โดยเฉพาะด้านการพัฒนาแคมเปญการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านแคมเปญการตลาดในธุรกิจประกันชีวิต
1
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Event Marketing & CSR)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบดูแลควบคุมการจัดงานกิจกรรมตามแผนงานทางการตลาด การออกบูท งานสัมมนา กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมด้าน CSR ตามแนวทางความยั่งยืน รวมถึงการผลิตสื่อสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายทางการตลาดและสนับสนุนภาพลักษณ์องค์กร
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในสายงาน Event Marketing / CSR ประสบการณ์การทำสื่อโฆษณา ออแกไนเซอร์ Project Manager
1
เจ้าหน้าที่ Call Center (Skill Eng)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แก่ผู้เอาประกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตัวแทน คู่ค้า โดยให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์, การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เอาประกันจนสำเร็จเรียบร้อย
คุณสมบัติ:

 ปริญญาตรี ทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับประกันและสินไหม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
: รับผิดชอบในการรับเรื่องให้ข้อมูลด้านสินไหมทางโทรศัพท์ อธิบายและชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาสินไหม ตอบข้อซักถามเชิงลึกด้านโรค แบบประกัน ความคุ้มครองตามกรมธรรม์และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ตลอดจนติดตาม ประสานงาน และทบทวนเรื่องโต้แย้ง/เรื่องร้องเรียน ของงานพิจารณาสินไหมและสินไหมสุขภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจการขายสินค้านิตลิงก์ พัฒนาแผนกิจกรรมยูนิตลิงก์และพัฒนาสินค้านิตลิงก์
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน มีประกาศนียบัตร IC License CFP
1
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Mobile application developer)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพัฒนา Mobile application แบบ hybrid ทั้งบน iOS และ Android
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เขียนโปรแกรมด้วยภาษาเฉพาะระบบปฏิบัติการ เช่น swift หรือ kotlin ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบงาน ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถเขียนโปรแกรม/ พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript

3. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API

4
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ (Business Analyst)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางแผน ควบคุมโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การลงทุนใน REIT / วิเคราะห์การลงทุนในการตราสารหนี้ /วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้, จัดทำรายการผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement) เพื่อจัดทำเอกสารข้อกำหนด/คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Requirement) ออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้าง หน้าจอระบบ คู่มือการใช้ระบบ จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงาน และจัดเตรียม Test Case Scenario
คุณสมบัติ:
คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน และเขียนโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ด้าน Hardware, Software และ Network
1
เจ้าหน้าที่วางแผนธุรกิจ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบจัดทำแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดประจำปี / ติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ / ดำเนินการจัดการโครงการเพื่อผลักดันให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย / รวบรวมและประเมินโครงการจากหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย วิศวกรรมศาสตร์

1
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวัง / ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจบน Social Platform ต่างๆ และหาโอกาสในการเปลี่ยนให้เป็นผู้มุ่งหวัง เก็บข้อมูลคำถามต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการตอบคำถาม หรือกำหนดเป็นการตอบแบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
1
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานวางแผน วิเคราะห์ จัดทำรายงาน ติดตามและควบคุม กิจกรรมหลักด้านปฏิบัติการภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกรอบการการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ติดตามประกาศ/ กฎหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการภายในได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารความเสี่ยง คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน บริหารจัดการระบบงบประมาณ และตรวจสอบการโอนย้ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประกันภัย

2
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขายช่องทางสถาบันการเงิน (FS)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบวางแผนการทำงานและการส่งเสริมการขายร่วมกับธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการประสานงาน ให้คำปรึกษา และให้บริการแก่สาขาธนาคาร
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีทุกสาขา
1
เจ้าหน้าที่บริหารและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์ จัดทำพร้อมตรวจสอบเครื่องมือการขายและสื่อการตลาดก่อนนำออกสู่ตลอด รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาสถิติ

​​

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สวัสดิการอื่น ๆ
 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ