สัญญาเพิ่มเติม แวลู เฮลธ์ (คิดส์)

สุขภาพดี…ชีวิตดี

ในวัยเริ่มต้นของชีวิต คือช่วงเวลาสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย มอบการดูแลและสนับสนุนให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และเตรียมแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมเพื่อรองรับค่ารักษาในยามที่ลูกน้อยเจ็บป่วย กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้างให้คุณและครอบครัวอุ่นใจในทุกช่วงเวลา ด้วยความคุ้มครองและบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร พร้อมเก็บเกี่ยวความสุขได้อย่างเต็มที่ในทุกก้าวของชีวิต

เพราะการดูแลรักษาสุขภาพให้ดี…คือต้นทุนชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

Value health kids
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 10 ปี
รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 10 ปี
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน(1)
ค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าหัตถการ สูงสุด 400,000 บาท
ค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าหัตถการ สูงสุด 400,000 บาท(2)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุ 24 ชม.
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุ 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายวัน
รับเงินชดเชยรายวัน(3)
สามารถเลือกแผนความคุ้มครองแบบ มี/ไม่มี ความรับผิดส่วนแรก
สามารถเลือกแผนความคุ้มครองแบบ มี/ไม่มี ความรับผิดส่วนแรก(4)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถซื้อความคุ้มครองต่อเนื่องได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตที่ประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) แนบอยู่ หรือคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

(1) ผลประโยชน์ค่าห้องผู้ป่วยปกติ สำหรับประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) แผน 5000
(2) ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แต่ละหมวดความคุ้มครองของประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) แผน 5000
(3) ผลประโยชน์เพิ่มเติม กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ผู้ป่วยในกับประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์
(3) ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเลือกแผนความคุ้มครองแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกและไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในกับประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) สำหรับแผน 4000 และ 5000
(4) ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ แผนความคุ้มครองแบบมีความรับผิดส่วนแรก จะให้ความคุ้มครองจนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 11 ปี

กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

หน่วย: บาท

ผลประโยชน์ แผน 3000 แผน 4000 แผน 5000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 125 วัน 3,000 ต่อวัน 4,000 ต่อวัน 5,000 ต่อวัน
  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่าของ ผลประโยชน์ สำหรับค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน โดยเมื่อรวมจำนวนวันในหมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 125 วัน
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดที่ 2 ต้องไม่เกิน 30,000 เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดที่ 2 และหมวดย่อยที่ 4.1 – 4.4 ต้องไม่เกิน 200,000 เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดที่ 2 และหมวดย่อยที่ 4.1 – 4.4 ต้องไม่เกิน 400,000
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย 30,000 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในแต่ละครั้ง สูงสุด 7 วัน 1,000
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 125 วัน 800 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน 1,200 ต่อวัน
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เมื่อรวมผลประโยชน์ หมวดย่อยที่ 4.1 - 4.4 ต้องไม่เกิน 100,000 เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดย่อย ที่ 4.1 - 4.4 และหมวดที่ 2 ต้องไม่เกิน 200,000 เมื่อรวมผลประโยชน์หมวดย่อย ที่ 4.1 - 4.4 และหมวดที่ 2 ต้องไม่เกิน 400,000
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ 100,000 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือ ค่าธรรมเนียมแพทย์
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริง (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้) 200,000 200,000 400,000
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 3,500 5,000 5,000
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง 6,000 8,000 8,000
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 35,000 50,000 50,000
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อครั้ง 3,000 4,000 5,000
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก ต่อครั้ง 9,000 10,000 10,000
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (มีผลจนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 11 ปี) 10,000 ไม่มี 5,000 10,000 ไม่มี 5,000 10,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
3. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน สูงสุด 10 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง 1,000 ต่อวัน ไม่คุ้มครอง 1,000 ต่อวัน ไม่คุ้มครอง
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่มี
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปีมาตรฐาน สำหรับเพศชายและเพศหญิง อายุ 6 ปี 9,030 24,409 18,812 14,959 29,471 22,987 18,609
กดเพื่อแสดงตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

คุ้มค่า…กับความคุ้มครองที่เลือกได้

ประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) มาพร้อม 2 ทางเลือก ให้คุณสามารถวางแผนความคุ้มครองค่ารักษาลูกน้อยได้ตรงกับตามความต้องการ ทั้งในด้านการสร้างความคุ้มครองที่ครอบคลุม หรือเติมเต็มสวัสดิการที่มี

1. แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก

ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล ให้ลูกน้อยได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเมื่อเจ็บป่วย

ตัวอย่าง เด็กชาย อายุ 6 ปี สุขภาพแข็งแรง โดยผู้ปกครองต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับลูกน้อย จึงสนใจทำประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) แผน 4000 แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก เบี้ยประกันภัยต่อปี 24,409 บาท

แวลู เฮลธ์ (คิดส์)

2. แบบมีความรับผิดส่วนแรก

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีสวัสดิการสุขภาพให้ลูก สามารถเลือกแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก เพื่อเติมเต็มความคุ้มครองที่มีโดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยได้ถูกลง และเมื่อลูกมีอายุครบ 11 ปี ตามวันครบรอบปีกรมธรรม์ จะปรับแผนความคุ้มครองเป็นแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง เด็กชาย อายุ 6 ปี สุขภาพแข็งแรง โดยผู้ปกครองต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับลูกน้อยจึงสนใจทำประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) แผน 3000 แบบมีความรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท เบี้ยประกันภัยต่อปี 9,030 บาท

แวลู เฮลธ์ (คิดส์)
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาเพิ่มเติม แวลู เฮลธ์ (คิดส์)

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับ

 • การป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 • การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

สัญญาเพิ่มเติม แวลู เฮลธ์ (คิดส์)

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 4. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง
 5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์ที่ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 6. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

หมายเหตุ

 1. ประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) ประกอบด้วย สัญญาเพิ่มเติม แวลู เฮลธ์ (คิดส์) และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม แวลู เฮลธ์ (คิดส์) (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ)
 2. เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 4. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 6. เบี้ยประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) สามารถปรับได้จากปัจจัย ซึ่งได้แก่‹ อายุ ชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล และค่าใช้จ่‹ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้
 7. เบี้ยประกันสุขภาพ แวลู เฮลธ์ (คิดส์) สามารภนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 8. อาณาเขตความคุ้มครองตามผลประโยชน์ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม คือ ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ