กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล HR Excellence Awards 2021 สู่ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรแบบบูรณาการ

2021-12-17T00:00:00Z

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับ Bronze ในเวทีนานาชาติ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HR Excellence Awards 2021 จัดโดย Human Resources Online ร่วมกับ Lighthouse Independent Media ประเทศสิงคโปร์ สะท้อนความสำเร็จด้านการบริหารงานที่เป็นเลิศ พร้อมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การทรานส์ฟอร์มในอนาคต

     นางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยถึงความสำเร็จด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพประกันชีวิตว่า การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหนึ่งในหัวใจของการสร้างคุณค่าองค์กร ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดและบริษัทได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กรในการพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับบุคคลและการบริหารงาน พร้อมผสมผสานวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจและมุ่งสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา กรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งเน้นเสริมความแข็งแกร่งจากฐานราก สู่การพัฒนาด้าน Leadership Development ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำในระดับบริหารงาน การบริหารสายอาชีพของพนักงาน การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนากลุ่ม Talent ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมความผูกพันและประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน

     ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำของกรุงเทพประกันชีวิต ได้ออกแบบขึ้นโดยพิจารณาจาก Bangkok Life’s DNA Leadership ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. วิสัยทัศน์ (Visioning) 2. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ (Decision Making) 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 4. การบริหารและพัฒนาพนักงาน (Managing and Developing People) 5. การสื่อสาร (Communication) และ 6. นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ซึ่งทั้ง 6 ด้านนี้ คือกุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนาผู้นำและการเตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำของบุคลากรภายในองค์กรอย่างรอบด้านสู่การขับเคลื่อนงานและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในตลาดธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต และเป็นที่มาของรางวัล HR Excellence Awards 2021 ในหัวข้อ Excellence in Leadership Development ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับในครั้งนี้
​     และที่ผ่านมาในปีนี้ กรุงเทพประกันชีวิตยังได้รับอีกหนึ่งรางวัลสุดยอดองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับเอเชีย Asia's Best Employer Brand Awards 2021 โดยสถาบันชั้นนำด้านทรัพยากรมนุษย์ World HRD Congress ประเทศอินเดีย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศระดับเอเชียใน 38 ประเทศทั่วโลก ตอกย้ำถึงความสำเร็จอีกขั้นในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรพร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคต ให้กรุงเทพประกันชีวิตเป็นองค์กรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและมอบบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า รวมถึงบุคลากรและพนักงานทุกคน พร้อมเติบโตร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ