ประกันภัยสำหรับบุคคล

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวผู้เอาประกันภัย รวมถึงทรัพย์สินและสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยอาศัยอยู่ โดยมุ่งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติเหตุและภัยไม่คาดคิด ที่เป็นเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต และได้รับความสูญเสียทางการเงินจากความเสียหายของทรัพย์สินและ/หรือสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยอาศัยอยู่

 
 1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
 2. การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)
 3. การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
 4. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
 5. การประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคล (Accident and Personal Health Insurance)
 6. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (Travel Accident Insurance)
 7. การประกันภัยมะเร็ง (Cancer Insurance)
 8. การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer's Indemnity Insurance)
 9. การประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน (Home Multicover Insurance)
 10. การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice Liability (Practitioners) Insurance)
 11. การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance)