บีแอลเอ บำนาญ 99

เพราะชีวิตหลังเกษียณ ของคนทุกคนมีค่าใช้จ่ายต่างกัน ทำไมเราจึงต้องเตรียมพร้อม...ในปัจจุบันคนมีอายุยืนขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น ทำให้ต้องมีเงินออมมากขึ้นเช่นเดียวกัน หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย วางแผนให้พร้อมด้วย “บีแอลเอ บำนาญ 99” เลือกรับบำนาญ 24% ต่อปี หรือรายเดือน 2.025% ต่อเดือน นานถึงอายุ 99 ปี
 

 • อายุรับประกันภัย
  20 – 55 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และถึงอายุ 60 ปี
  20 – 50 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  20 – 54 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • สำหรับกรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
บีแอลเอ บำนาญ 99
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่มหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ