ประกันภัยสำหรับธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

ประกันภัยที่มอบความคุ้มครองต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคาร ทรัพย์สินส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางธุรกิจ พนักงานและลูกจ้าง อุปกรณ์ทำงานต่างๆ เพื่อธุรกิจคุณพร้อมเดินหน้าต่อ มั่นใจได้ทุกภาคส่วน

 
 1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
 2. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
 3. การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance
 4. การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance)
 5. การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen's Compensation Insurance)
 6. การประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance)
 7. การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant And Equipment Insurance)
 8. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks Insurance)
 9. การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risks Insurance)
 10. การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel Insurance)
 11. การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
 12. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks Insurance)
 13. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
 14. การประกันภัยป้ายโฆษณา (Neon-Sign Insurance)
 15. การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance)
 16. การประกันภัยความซื่อสัตย์ (Fidelity Guarantee Insurance)
 17. การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ (Group Accident and Health Insurance)
 18. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Accident Insurance)
 19. การประกันภัยร้านค้า (Shop Multicover Insurance)