บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ

  • โครงการ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ ประกอบด้วย สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์
  • แถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (กรณีที่ข้อมูลการแถลงสุขภาพไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งขอตรวจสุขภาพก่อนรับประกันภัย)
  • ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายสามารถซื้อกรมธรรม์จากโครงการ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้เมื่อนับจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ ทุกกรมธรรม์รวมกันจะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และเมื่อรวมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท
บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ​​​
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 200,000 200,000 200,000
สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ 1,000,000 3,000,000 5,000,000
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ
1.1 กรณีเสียชีวิต
1.2 กรณีมีชีวิตอยู่จนครบอายุ 99 ปี
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสมแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์*
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงเป็นครั้งแรก
กลุ่มโรค โรคร้ายแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
โรคมะเร็งและเนื้องอก 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
โรคเกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด และผลสืบเนื่อง 3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
4. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
5. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
6. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
7. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
8. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
9. แรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
10. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
11. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะ และระบบการทำงานที่สำคัญ 12. ไตวายเรื้อรัง
13. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
14. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
ภาวะติดเชื้อหรือการบาดเจ็บร้ายแรง 15. แผลไหม้ฉกรรจ์
16. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
โรคร้ายแรงอื่น ๆ 17. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
18. โรคพาร์กินสัน
19. ระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
20. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
การจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ โดยการจ่ายผลประโยชน์นั้น สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว และสัญญาประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่จะต้องมีผลบังคับ

* ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ ที่ได้รับตามข้อ 2 เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม หักด้วยหนี้สินใด ๆ (ถ้ามี) และเมื่อบริษัทจ่ายเงินผลประโยชน์ครบตามจำนวนแล้ว สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติ
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
  • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่คุ้มครองเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้

  • ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติม ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือก่อนวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลังทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
  • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ