รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1. คุณประพันธ์ อัศวอารี

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณคมคาย ธูสรานนท์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณยูอิชิ ฮอนด้า

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. คุณชลลดา โสภณพนิช

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณอรนุช สำราญฤทธิ์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดกรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ประเมิน ติดตามรายงาน และควบคุมความเสี่ยงให้ครอบคลุม และรองรับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานใหม่ๆ ของภาครัฐ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ การปฎิบัติตามที่นโยบายกำหนด และสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ


กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นกลไกในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารความของเสี่ยงองค์กรและตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง

  2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1คน
  2.2 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
           - เสียชีวิต
           - ลาออก
           - ขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดหน่วยงานกำกับหรือนโยบายบริษัทฯ
           - พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือพนักงานบริษัท

3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

  3.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
  3.2 ประเมินและติดตามความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
        อย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท หรือการมอบหมายอื่นใดที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
  3.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงรวมถึงความคืบหน้า
        ในการบริหารความเสี่ยง และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่กำหนด
        ตามความเหมาะสม
  3.4 ให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยรายงานต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ
        ของบริษัท และ/หรือจะต้องรายงานคณะกรรมการบริษัท ในเวลาที่เหมาะสมทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
        ต่อบริษัท

4. การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ