กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิตห่วงใย มอบความคุ้มครองเพิ่มฟรี ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ถึง 30 มิ.ย. 63

2020-06-04T00:00:00Z

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ บริษัทได้พิจารณามอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม ค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เนื่องจากไวรัสโคโรน่า วันละ 3,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 15 วัน โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย และไม่ต้องทำการลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับผู้เอาประกันภัยของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ดังนี้

​· ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากสมาชิกผู้เอาประกันภัยมีอาการความผิดปกติของร่างกายซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัทว่าเป็นผลจากไวรัสโคโรน่าจนเป็นเหตุให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเป็นทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจำนวน 3,000 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

​​· ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. สำหรับผู้เอาประกันของกรุงเทพประกันชีวิตทุกช่องทางการขาย ทั้งลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประเภทสามัญและลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประเภทประกันกลุ่ม
  2. ความคุ้มครองนี้ให้สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่เท่านั้น และผู้เอาประกันที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว จะได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมอัตโนมัติ ไม่ต้องทำการลงทะเบียนเพิ่มเติม
  3. ระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2563
  4. ผู้เอาประกันภัยหนึ่งราย จะได้รับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เนื่องจากไวรัสโคโรน่า หนึ่งสิทธิ์เท่านั้น แม้ผู้เอาประกันภัยรายนั้น จะมีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับมากกว่า 1 ฉบับก็ตาม กรณีผู้เอาประกันมีกรมธรรม์กับบริษัทมากกว่า 1 ฉบับ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวไม่เกินวันละ 3,000 บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 15 วัน

ดูรายละเอียดความคุ้มครอง คลิก

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ