กรุงเทพประกันชีวิต


ผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2016-11-10T00:00:00Z
     นางคมคาย ธูสรานนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 3/2559 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 2,626 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเบี้ยประกันรับปีแรก 9 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 7,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 สูงกว่าอัตราเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมที่เติบโตลดลงที่ร้อยละ 2.8 (ข้อมูลธุรกิจ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559) ผลจากการที่บริษัทมีการเติบโตของเบี้ยประกันรับปีแรกในช่องทางตัวแทน และช่องทางอื่นๆ ซึ่งมีการเติบโตของเบี้ยประกันรับปีแรกที่สูงร้อยละ 45 และร้อยละ 41 ตามลำดับ ทั้งนี้แบบประกันที่ได้รับความนิยมในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เป็นแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองระยะยาว ในส่วนของเบี้ยประกันปีต่อ พบว่าจากการที่บริษัทมีการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันรับปีต่อไปในไตรมาสที่ 3 ทำให้เบี้ยประกันรับรวม 9 เดือนแรกของปี 2559 ลดผลกระทบจากการชะลอตัวของแบบประกันที่ชำระเบี้ยครบตั้งแต่ปี 2558 โดยเบี้ยรับรวม 9 เดือนแรกมีการลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับร้อยละ 10 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559
    ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 273,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 ร้อยละ 9 จากการเติบโตของสินทรัพย์ลงทุน บริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2559 จากการดำเนินงาน 615 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือนแรกเท่ากับ 3,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 จากรอบระยะเวลาเดียวกันในปี 2558
    บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ สิ้นไตรมาส 3/2559 ที่ระดับร้อยละ 284 ลดลงจากร้อยละ 309 เมื่อสิ้นปี 2558 โดยสูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดที่ร้อยละ 140 อยู่มากกว่า 2 เท่า จึงแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท
    ในไตรมาส 3/2559 บริษัทได้แนะนำแบบประกันใหม่ โดยแบบประกันใหม่ในช่องทางธนาคาร ได้แก่ โฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน เพื่อความคุ้มครองระยะยาวถึงอายุ 90 ปี และในช่องทางตัวแทนได้มีการแนะนำ สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์แคร์ แผนคุ้มครองสุขภาพจาก 6 กลุ่มโรคร้ายแรง คุ้มครองรวม 47 โรค เพื่อเสริมแผนความคุ้มครองด้านสุขภาพซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแนะนำแบบประกันสุขภาพใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพ อาทิ บีแอลเอ เฮลธ์พลัส บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ เป็นต้น แบบประกันที่พัฒนาขึ้นเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มการเติบโตของเบี้ยประกันรับปีแรกใน 9 เดือนแรกของปี 2559
    นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาศักยภาพของช่องทางจำหน่ายต่างๆ สะท้อนได้จากรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับในเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในช่องทางตัวแทน บริษัทสามารถสร้างตัวแทนประกันชีวิตและพัฒนาที่ปรึกษาการเงินอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในไตรมาส 3/2559 และบริษัทยังร่วมมือกับพันธมิตร 3 องค์กร เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาการเงินเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างต่อเนื่อง

​หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2777 8672, Email:  IR@bangkoklife.com
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ