การประกันภัยร้านค้า

สบายใจทุกการเปิดร้าน เมื่อมีความคุ้มครองครบครัน

คุ้มครองร้านค้าของคุณอย่างครบถ้วน โดยให้ความคุ้มครองต่อ
1.ตัวอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร รวมถึงการเช่าซื้อ อันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยน้ำท่วม ภัยจากยวดยาน และภัยเปียกน้ำ ฯลฯ
2.การลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
3.การแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
4.การสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
5.ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
6.อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย และลูกจ้างในสถานที่เอาประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

tel 02 777 8777 email: blaib@blainsurancebroker.com