ประกันทรัพย์สิน

หลักประกันจากกรุงเทพประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สินและสถานที่ รวมทั้งสำหรับบุคคล บุคคลและธุรกิจ ธุรกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมเพื่อรองรับความเสี่ยงทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงอุบัติภัยที่ไม่คาดฝัน บรรเทาความเดือดร้อนกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

 
 
  1. ประกันภัยสำหรับบุคคล
  2. ประกันภัยสำหรับธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม