เครดิตเฟิสต์

​​

ประกันชีวิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินจากการกู้สินเชื่อ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพื่อรักษากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและธุรกิจของท่าน ให้ยังคงเป็นของคนที่ท่านรักอย่างสมบูรณ์

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​

  • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไปและนิติบุคคลของธนาคารกรุงเทพ

  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 60 ปี

  • ระยะเวลาเอาประกันภัย
    สำหรับแผน A: ระยะเวลาเอาประกันภัย 2 - 30 ปี
    สำหรับแผน B: แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ระยะเวลาเอาประกันภัย 2 - 10 ปี
    แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 - 30 ปี

  • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

 

เบี้ยประกันภัย ​​ ​​

1. ผู้ทำประกันภัยสามารถขอกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้

2. เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา