แพลนเฟิสต์

​​

วางแผนล่วงหน้าด้วยบริการประกันชีวิต คุ้มครองเครดิต แพลนเฟิสต์ เพื่อสร้างหลักประกันให้ธุรกิจและครอบครัวที่ท่านรัก

  • ความคุ้มครอง
    สำหรับแผน A: คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
    สำหรับแผน B: คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

  • กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินทดแทน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้รับเงินทดแทน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น (สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท)

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​ ​​

1. อายุที่รับประกันภัย
สำหรับแผน A: 20 - 59 ปี
สำหรับแผน B: 20 - 55 ปี

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี หรือ 10 ปี

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี หรือ 10 ปี

4. ทุนประกันภัย
สำหรับแผน A: ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อ
สำหรับแผน B: ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อและไม่เกิน 20 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา