ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

ประกันชีวิตที่คุณสามารถซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใกล้บ้าน สะดวกต่อการชำระเบี้ย และยังสบายใจกับผลิตภัณฑ์ที่ทางกรุงเทพประกันชีวิตออกแบบมาให้เป็นอย่างดี

 
  1. ประกันชีวิต

  2. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

  3. ประกันชีวิตเพื่อการศึกษาบุตร

  4. ประกันชีวิตเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณ

  5. ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต