บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

​​

ใช้ชีวิตอย่างสุขใจ ไร้กังวลด้วยหลักประกันที่มั่นคงเพื่อคนข้างหลัง
 

บีแอลเอ ซีเนียร์ สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
 
  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 3,799 บาท*

  • คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุ

  • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 800,000 บาท** กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

  • อยู่ครบตามสัญญา รับเงินคืนสูงสุด 400,000 บาท

  • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

* คำนวณจากเพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
** คำนวณจากจำนวนเงินเอาประกันภัย 400,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ​​

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 50 – 75 ปี

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี

3. จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มตั้งแต่ 100,000 - 400,000 บาท

4. เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน

5. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์