บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105

​​
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105

ใช้ชีวิตแบบสมาร์ทตามที่คุณเลือก สร้างเงินออมคู่ความคุ้มครอง พร้อมลดหย่อนภาษี

 
  • รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา

  • ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 570% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เสียชีวิตทุกกรณี รับผลประโยชน์สูงสุด 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

  • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 105
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 คำนวณเบี้ย / ซื้อออนไลน์