รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      ด้วยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การบริหารจัดการ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่บริษัทได้รับ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในรูปเอกสารและ/หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในการทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และนำมาใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทได้รับตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม​

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อลงทะเบียน กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก การสมัครทำประกันชีวิต การสมัครรับข่าวสารต่างๆ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เพื่อการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์บริษัทหรือช่องทางอื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยินยอมมอบให้แก่บริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุดของผู้ใช้บริการ

ความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

      เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันจะทำให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ รวมถึงดัดแปลงแก้ไขโดยมิชอบ บริษัทจึงจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยปัจจุบันบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมีความปลอดภัย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนด นโยบาย และกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system) เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทได้รับมีความปลอดภัยที่สุด

เทคโนโลยีในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทมีนโยบายระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับตามมาตรฐาน ISO27001 และได้เลือกใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะมีความปลอดภัยระหว่างที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะมีการใช้งาน คุกกี้ ซึ่งเป็นระบบข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราวระหว่างที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น การตั้งค่าการแสดงผล การเลือกภาษาใช้งาน การเติมเต็มกล่องข้อความอัตโนมัติ เท่านั้น บริษัทจะไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลอย่างดีที่สุด ตลอดจนบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่

  • เพื่อดำเนินการจัดการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท
  • เพื่อพิจารณาการทำประกันชีวิตกับบริษัท และบริหารจัดการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ใช้บริการ
  • เพื่อการปรับปรุงการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือการส่งเสริมการตลาด รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่
  • เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ และบริการอื่นๆ ของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ

บริษัทจะไม่จัดสรร เปิดเผย ส่งต่อ หรือ จำหน่าย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่

  • บริษัทได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจากผู้ใช้บริการโดยสมัครใจแล้ว หรือ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศ

การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการ แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินการในนามของบริษัท เพื่อให้บริการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ และบริการอื่นๆ ของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท จะต้องทำข้อตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของบริษัทไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และหากมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บริษัทจะจัดให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkoklife.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

     ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความเป็นปัจจุบันและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงหากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ตลอดจนประสงค์จะยกเลิกการให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center ของบริษัท โทร. 027778888

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทโดยเคร่งครัด

     อย่างไรก็ดี บริษัทไม่อาจควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกที่มีเจตนาไม่สุจริตและไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ซึ่งอยู่นอกเหนือระบบการป้องกันของบริษัท อนึ่ง บริษัทจะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันและยับยั้งซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ